Embereknél a hatujjas és a magas vérnyomás domináns és ötujjas

embereknél a hatujjas és a magas vérnyomás domináns és ötujjas

Ezek segítik a gyermeket, hogy otthonra találjon a számára új közegben, a tanulás iskolai folyamatában. A tanulási részképességek, főként a mozgás fejlesztésére különös gondot fordítunk.

Much more than documents.

A főoktatás időtartama alatt a gyerekek különböző, változatos tevékenységet folytatva tanulják meg, mélyítik el a helyes szokásokat, az ismereteket. A beszédet a hétköznapi érintkezések természetes közegében fejlesztjük. A gyermek egészséges fejlődése érdekében az írástanítást művészi elemmel hatjuk át. Az olvasást a gyerekek által leírt mondókákon, verseken keresztül tanítjuk. Az összeolvasás érésének az idejét egészséges fejlődésű gyermekek esetében kivárjuk.

A legaszténia megelőzésére különös gondot fordítunk: az olvasás és írástanítás során a következő szempontokat tartjuk szem előtt: nem a lehető leggyorsabban, nem a lehető legkorábban, de átfogóan, a gyermek egészét - az akarati és érzésbeli képességeit egyaránt megszólítva egyengetjük az íráshoz és az olvasáshoz szükséges gondolkodási utat.

Uploaded by

Előzetes tudás: Az életkori sajátosságoknak megfelelő ép beszédképesség, hallási és látási figyelem, mozgáskoordináció. Amennyiben ezzel a gyermek nem rendelkezik, egyéni fejlesztést kell kapnia. Fejlesztendő képességek, készségek célok Mozgásos és érzékszervi alapozó képességek, készségek, fejlesztése: Nagyés finommozgások koordinációja, testérzékelés, téri tájékozódás, oldaliság fejlesztése Egyensúlyérzék, tapintásérzék fejlesztése.

Az utánzás során kivitelezett helyes mozgásokon keresztül a ritmus, a légzés, a figyelem és az emlékezet fejlesztése. Követő szemmozgás képességének kialakítása, gyakorlása. Látási figyelem és emlékezet fejlesztése. Hallási figyelem és emlékezet fejlesztése. Hallás utáni értés fejlesztése.

magas vérnyomás kezelése cukorbetegeknél

Figyelem a sorrendiségre szerialitás fejlesztése. Nagy nyomtatott betűk írásának előkészítése: Álló és fekvő egyenes, embereknél a hatujjas és a magas vérnyomás domináns és ötujjas, hullámvonal, kör, ferde egyenes felismerése, megnevezése.

A mozgásban megtapasztalt egyszerű formák lerajzolása, a köztük levő kapcsolatot érzékelése. Helyes irányok haladás, vázolás különbségek észlelése, megfigyelése. Pontosságra törekvés.

a magas vérnyomás alacsony vérnyomássá vált

Témák, kapcsolódási pontok Tevékenységi formák Formarajz A nyomtatott nagybetűk Mesék Körjátékok, babzsák-gyakorlatok, ügyességi játékok, ugrókötelezés, fonaljátékok, ujj-játékok. Ritmus- és ritmusváltásokra épülő játékok. Versek közös mondása, éneklés. Olyan utánzásra épülő gyakorlatok végzése, amelyekben a ritmikus beszédet mozgással kapcsolják össze. Játékok a látási és hallási figyelem és emlékezet aktivizálására.

Ének órákon: dallal, ritmussal segített pontos mozgás kivitelezés Mozgás órákon lehetőség a szabad nagymozgásokra, ugrókötelezés, fogócskák.

Az euritmia, a formarajz és a kézimunka órák valamennyi tevékenysége az alapozó szakaszt segítik. Egyéb tanórák mozgásos, zenés, verses elemei. Földrajzzal és honismerettel kapcsolatos témák: -természetről szóló mesék, történetek -ünnepek mint az idő múlását, ritmusát tükröző pontok -évszakok változásainak átélése, követése -megfigyeléseik spontán megfogalmazása.

Az osztálytanító által választott Grimm-mesék, magyar népmesék, saját maga által írt történetek A formákat mozgáson keresztül megtapasztalják, a helyes mintát utánozzák a nagymozgásoktól a kisebbek, finomabbak felé haladva. Különböző testrészekkel is megtapasztalják az adott formákat. Irányjátékok játszása. Rajzolás A formák rajzolása Formarajzolás Nyomtatott nagybetűk írása Az adott mese cselekményének elmondása, lerajzolása.

Helyes íróeszköztartás.

Helyes testtartás írás közben. Nyomtatott nagybetűk helyes írásmódjának elsajátítása és írás, helyesírás: A magán- és mássalhangzók közötti különbség érzékelése. A hangok időtartamának érzékelése, helyes hangoztatása Szótag- szó- és mondathatárok érzékelése, jelölése. Hibajavítás segítséggel, az önellenőrzés kialakítása. Javítási szokások kialakítása.

Olvasási készség kialakítása, fejlesztése Hangok helyes ejtése, beszéd tisztasága. Betűtanítási sorrend kialakításánál figyeljünk a hangok hasonlóságaira pl. Összeolvasás képességének fejlesztése. Átélt leírása, leírt olcsó teák magas vérnyomás ellen. Belső képalkotás képességének ápolása, fejlesztése.

magnéziumban gazdag ételek magas vérnyomás ellen

Beszédkészség fejlesztése Tiszta artikuláció, helyes beszédlégzés, hangsúly, hanglejtés. Beszédbátorság, beszédkedv felkeltése, fenntartása. Szóbeli önkifejezés ápolása. Aktív szókincs bővítése. Szociális képességek fejlesztése Odafigyelés, követés. Figyelem a társaira és a felnőtt beszélgetőtársakra. Törekvés a mások számára érthető és kifejező beszédre.

J.D. Robb - 39. Halálos Karácsony

Az osztálytanító által választott gyermekversek, mondókák, ritmikus szövegek Szavak, szószerkezetek, rövid mondatok másolása, látó-halló tollbamondás. Betűk, szótagok, szavak, mondatok olvasása hangosan és némán. Saját írás, tanár, szülő neki szóló nagy nyomtatott betűkkel írt üzenetének elolvasása.

Fontos információk